Công văn số 50-CV/VPTW/TT ngày 13-12-2016 của Văn phòng Trung ương Đảng.